Loading...

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, doanh nghiệp phát triển chưa đồng đều


Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo quyết liệt Bộ Công an, của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, công tác bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.
 

Lực lượng bảo vệ công ty dịch vụ bảo vệ INVICO đang lên phương án đảm bảo an ninh
 cho Chung cư Arita, phường Lê Lợi, TP.Vinh 
 

Lực lượng Công an nhân dân đã chủ động phối hợp với nhiều cơ quan, ban, ngành, công ty dịch vụ bảo vệ và các đoàn thể xây dựng, ký kết, thực hiện nhiều quy chế, thông tư phối hợp trong công tác bảo vệ ANTT và hằng năm đều tiến hành tổ chức sơ kết, tổng kết. Do vậy, tình hình ANTT trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường có nhiều chuyển biến rõ nét; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được củng cố, phát triển, đã có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Tuy nhiên, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường phát triển chưa đồng đều; cấp ủy, thủ trưởng một số cơ quan chưa thực sự quan tâm nên phong trào còn hình thức, tác dụng hạn chế. Công tác tuyên truyền chưa được tiến hành thường xuyên, công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật nội bộ còn bộc lộ sơ hở, mất cảnh giác; công tác quản lý cán bộ còn lỏng lẻo; lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp ở một số cơ quan còn thiếu về số lượng, hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ…

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới, thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, thiết nghĩ cần tập trung một số vấn đề sau đây:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Bộ Công an về bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thứ hai, đánh giá đúng thực trạng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; qua đó tăng cường đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Cần tập trung xây dựng các mô hình điểm trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội để sơ kết nhân rộng ra các đơn vị khác nghiên cứu vận dụng.

Ba là, đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. Chỉ đạo xây dựng các quy chế, kế hoạch phối hợp giữa các đơn vị trong đó có các công ty dịch vụ bảo vệ để đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Ban hành các chỉ thị, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ sở. 

Bốn là, phối hợp các lực lượng tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế bảo vệ an toàn cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức; chủ động phòng ngừa và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch...

Năm là, tập trung xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách, các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự giải quyết; hướng dẫn hoạt động, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho cán bộ làm công tác quản lý, đoàn thể trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường...

Sáu là, chủ động nắm tình hình phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi quá khích; kiên quyết không để xảy ra biểu tình trái pháp luật, không để xảy ra gây rối an ninh, trật tự trong mọi tình huống; củng cố hệ thống chính trị, tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong công nhân, chủ doanh nghiệp, cả trong công nhân, chủ doanh nghiệp là người nước ngoài.

Bảy là, sơ kết, tổng kết các mô hình, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Lê Hùng - Nhiếp ảnh và Đời sống
BBT An ninh 24h

 

 

Chia Sẻ :

Tin cùng danh mục

0911 577 889